Servo-Motor-System

Servo-Motor-System

特性

  • 機械選配配備 - 機台作動採伺服迴路